Πάει κι αυτό
Overcast
25°C
 

Φορολογικά Νέα: Δικό του ΚΑΔ αποκτάει επιτέλους η γραφή ονόματος σε κόκκο ρυζιού

Ένα νέο-βόμβα που έρχεται να ταράξει το φορολογικό γίγνεσθαι ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθώς δημιουργούνται τρεις νέοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας για τρία επαγγέλματα που - ανεξήγητο το γιατί - είχαν μείνει εκτός λίστας.

Για τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, έχει δοθεί μεγάλος αγώνας να αναγνωριστούν ως «κανονικά» τρία από τα επαγγέλματα που ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά γνωρίζουν πως υπάρχουν.

Η μεγαλύτερη ομάδα επαγγελματιών που δικαιώνονται με το δικό τους ΚΑΔ είναι αυτοί που γράφουν ολόκληρα ονόματα σε κόκκους ρυζιού και στη συνέχεια βάζουν τον κόκκο σε μια γυάλινη αμπούλα για να κρεμαστεί ως κολιέ. Δεύτερη ομάδα επαγγελματιών είναι οι ζωγράφοι διαστημικών σκηνών από το μέλλον υπό τον ήχο ισραηλίτικης τρανς, και τρίτη αυτή των δημιουργών πορτρέτων - καρικατούρων.

Την ίδια στιγμή αποφασίστηκε πως από σήμερα θα λειτουργήσει το νέο Εμπορικό Επιμελητήριο Επαγγελμάτων Βραδινής Καλοκαιρινής Βόλτας. Για περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθεί η αυτούσια η ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε.:

ΘEMA: «Θέσπιση νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για σημαντικά επαγγέλματα που μέχρι σήμερα είχαν μείνει εκτός».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.

β) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.

γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις».

δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2.Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3.Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4.Το αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1038098ΕΞ2020/17-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

5.Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Δημιουργείται ΚΑΔ με την ονομασία «Γραφή ονόματος σε κόκκο ρυζιού» και αριθμό 32.342.1

Β. Δημιουργείται ΚΑΔ με την ονομασία «Βαφή πινάκων με σπρέι, κατσαρόλες και καπάκια, με θέμα το διάστημα υπό την υπόκρουση τρανς μουσικής» και αριθμό 32.342.2

Γ. Δημιουργείται ΚΑΔ με την ονομασία «Δημιουργία πορτρέτου - γελοιογραφίας - καρικατούρας» και αριθμό 32.342.3

Δ. Ιδρύεται επιμελητήριο με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου με την ονομασία Εμπορικό Επιμελητήριο Επαγγελμάτων Βραδινής Καλοκαιρινής Βόλτας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και εταιρείες που ασχολούνται με τα παραπάνω υποχρεούνται να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως για να εγγραφούν στο νεοϊδρυθέν επιμελητήριο.

Ε. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται την 30η Ιουλίου 2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο Τιτανομέγιστος Καζαμίας «Το Κουάρκ» Κουλουριού και Κουραφέλκυθρου κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από την Jemma Press.